Szanowni Państwo,

stosownie do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), uprzejmie informujemy, że dokonując darowizny na rachunek bankowy Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia dane będą wykorzystane do wprowadzenia do bazy danych naszych darczyńców.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, 27-530 Ożarów, Jankowice 38

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, kwota wpłaty, suma wpłat) przetwarzane będą w systemie teleinformatycznym oraz papierowo w celu ewidencji darczyńców w bazie danych oraz wystawienia podziękowań za dokonane darowizny. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwości wystawienia podziękowań za dokonane darowizny.

Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom krajowym i zagranicznym, oprócz tych wymaganych prawem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania darowizny